Mục đích và yêu cầu của báo cáo tài chính là gì?

Nhìn chung, đối với từng hoạt động kinh doanh đều có mục đích và yêu cầu cho chính bản thân nó và báo cáo tài chính cũng không ngoại lệ. Trong phạm vi bài viết này, người viết xin trình bày những thông tin trên nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc.

1. Mục đích của báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng ở bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Mỗi đối tượng quan tâm đến báo cáo tài chính trên một giác độ khác nhau, song nhìn chung đều nhằm có được những thông tin cần thiết cho việc ra các quyết định phù hợp với mục tiêu của mình. Những mục tiêu ấy nhìn chung đã hình thành nên mục đích thành lập nên báo cáo tài chính, cụ thể như sau:

– Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

– Cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua và những dự đoán trong tương lai.

báo cáo tài chính

2. Yêu cầu của báo cáo tài chính

Để thực sự trở thành công cụ quan trọng trong quản lý kinh tế, báo cáo tài chính phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản dưới đây:

– Báo cáo tài chính phải được lập chính xác, sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK, trung thực, đúng mẫu biểu đã qui định, có đầy đủ chữ ký của những người có liên quan và phải có dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị để đảm bảo tính pháp lý của báo cáo.

– Báo cáo tài chính phải đảm bảo tính thống nhất về nội dung, trình tự và phương pháp lập theo quyết định của nhà nước, từ đó người sử dụng có thể so sánh, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp qua các thời kỳ, hoặc giữa các doanh nghiệp với nhau.

– Số liệu phản ánh trong báo cáo tài chính phải rõ ràng, đủ độ tin cậy và dễ hiểu, đảm bảo thuận tiện cho những người sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính phải đạt được mục đích của họ.

– Báo cáo tài chính phải được lập và gửi theo đúng thời hạn quy định.

Ngoài ra báo cáo tài chính còn phải đảm bảo tuân thủ các khái niệm, nguyên tắc và chuẩn mực kế toán được thừa nhận và ban hành. Có như vậy hệ thống báo cáo tài chính mới thực sự hữu ích, mới đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của các đối tượng sử dụng để ra các quyết định phù hợp.

Trên đây là những thông tin về mục đích cũng như yêu cầu của báo cáo tài chính. Mong rằng bài viết đã đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

https://wikidulich.net/

https://wikidulich.net/huong-dan-xu-ly-khi-nop-thue-dien-tu-gap-su-co/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *